• 01 CHOOSE THE BASKETS
SELECT *, (SELECT M.IMAGE FROM `basket_image` M where M.ID_BASKET = B.ID_BASKET AND M.DEFAULT = 'Y' LIMIT 1) as IMAGE FROM `basket` B

ตะกร้าหวายหูหิ้วทรงสูง

Code: 59-CL001
  • METERIAL
  • ตะกร้าหวาย กระเช้าหวาย ทรงหูหิ้วสูง ลายสานหวายตามขวา สลับสีดำ เหมาะสมำหรับจัดเป็นกระเช้าของขวัญ กระเช้าผลไม้