Wanranty and Return Policy

Basketeer มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างพึ่งพอใจให้กับลูกค้าทุกท่านอย่าที่สุด ทางบริษัทจึงมีนโยบายรับประกันความพึงพอใจสำหรับ

หากกระเช้าที่ลูกค้าได้รับไปมีการชำรุดหรือคุณภาพไม่ได้รับมาตรฐาน ทางบริษัทยินดีที่จะจัดทำกระเช้าส่งให้กับลูกค้าใหม่

เงื่อนไขในการขอเปลี่ยนสินค้า

ซึ่งเป็นความผิดพลากจากกระบวนการผลิตหรือกระบวนการขนส่ง

บริษัทจะรับเปลี่ยนคืนสินค้าให้ลูกค้าเร็วที่สุด หรือตามวันเวลาที่ตกลงกัน หรือภายใน 7 วัน

เงื่อนไขในกรณีขอคืนเงิน

การติดต่อประสานงาน Call Center 02-821-5042 หรือ Email Order@basketeer.co.th วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น.